Regulamin sklepu www.mlodykokos.pl – przepisy sprzedaży towarów na odległość oraz oświadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1 Wstęp
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.mlodykokos.pl oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem najpóźniej przed złożeniem zamówienia w Sklepie, natomiast złożenie zamówienia oznacza jego akceptację.

§ 2 Wyjaśnienie występujących w regulaminie pojęć:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 Informacje o sprzedawcy
Właścicielem strony www.mlodykokos.pl jest firma należąca do Kamila Wójcika o nazwie: Kokosowy Raj mieszcząca się pod adresem: 91-310 Łódź, ul. Milionowa 263/4 , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem NIP: 7282713386, REGON: 363313887 zwaną dalej Sprzedawcą, na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 4. Postanowienia Ogólne
1 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Uwagi dotyczące Regulaminu Użytkownicy mogą zgłaszać pocztą elektroniczną na adres info@mlodykokos.pl

§ 5 Warunki techniczne
W celu dokonania zakupu i korzystania z sklepu klient powinien posiadać sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające sprawne poruszanie się po sklepie z dostępem do sieci internetowej. Powinien posiadać również adres poczty email. Strona obsługuje pliki Cookies służące do prawidłowego wyświetlania strony ( więcej informacji pod adrese: https://mlodykokos.pl/pliki-cookies/ ). Akceptując regulamin klient akceptuje również politykę Cookies.

ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

dostęp do sieci Internet

adres poczty email

Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://mlodykokos.pl/pliki-cookies/ stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§ 6 Zamówienia
1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać wyboru Towaru, podać niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

Potwierdzenie to jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, chyba że w wypełnionych przez Klienta danych znajduje się błąd lub niejasność. Wówczas Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Jednocześnie Sprzedawca podejmie próby kontaktu z Klientem emailowo lub telefonicznie.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.
Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, Klient powinien sprawdzić jego zgodność z dokonanym zamówieniem, w szczególności co do danych identyfikacyjnych Klienta, oznaczenia towaru, ceny, sposobu zapłaty i miejsca dostawy. W przypadku stwierdzenie rozbieżności z zamówieniem lub innych niezgodności Klient powinien możliwie jak najszybciej zgłosić swoje zastrzeżenia do Sprzedawcy – drogą emailową, lub telefonicznie

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klienta Sprzedawca przyjmuje, że Klient nie wnosi zastrzeżeń do treści przesłanego mu Potwierdzenia.

Złożenie zamówienia przez Klienta traktowane będzie równocześnie jako jego zgoda na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Kokosowy Raj danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. Szczegółowe informacje na temat sposobie gromadzenia i wykorzystywania przez Sklep danych osobowych znajdują się w dziale „Polityka Prywatności”(kliknij, by zobaczyć).

§ 7 Sposoby płatności, ceny i koszty przesyłki
Klient może dokonać płatności na parę sposobów:
przelewem zwykłym na dane występujące w zamówieniu
przez system płatności
lub za pobraniem – zapłacenie po otrzymaniu towaru do rąk kuriera

Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich, FedEx (Opek), Tba Express.

za pobraniem – gotówką przy odbiorze Towaru.
W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, firma kurierska zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

Wysyłka Towaru następuje w przypadku płatności określonych w ust. 4 lit. a-c niezwłocznie po uznaniu rachunku Sprzedawcy, a w przypadku opisanym w ust. 4 lit. d – niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży od poniedziałku do czwartku.
Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
niekompletności przesyłki,
niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).
Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 7 Zwroty
Ze względu na krótki okres przydatności do spożycia zwroty towaru mogą nie być uznawane.

§ 8 Reklamacje

W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia Realizacji Zamówienia.
Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep paczki zawierającej reklamowany towar.

W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close